Om oss

Vi gör det möjligt i Huddinge!

Vi jobbar för att intresset för Huddinge ska fortsätta öka. Genom ett äkta engagemang i en öppen dialog mellan tjänstemän, politiker och företagare kan vi tillsammans stärka Huddinge som näringslivskommun. Vilket gynnar både din verksamhet och Huddinge i stort.

I Arena Huddinge skapar vi relationer och personliga möten. Vi gör det möjligt för olika människor inom näringsliv, kommun och organisationer att träffas, utbyta idéer, kunskap och erfarenheter.

Arena Huddinge grundades 2005 som ett samarbete mellan näringslivet och kommunen. Sedan dess har intresset för Huddinge som en viktig del av Stockholmsregionen vuxit med rekordfart.

Hos oss finns medlemmar representerade från olika delar av näringslivet – från kommun till storbolag, mellanstora aktörer inom diverse branscher samt mindre entreprenörer. Tillsammans har vi skapat ett viktigt och efterfrågat forum. Det är här vi gör varandra klokare!

Vi skapar relationer som leder till djupare förståelse och nya insikter som i sin tur kan ge dig och ditt företag nya möjligheter. Vi vill ständigt bredda organisationen med representanter från näringslivet och fylla på med engagerade och kreativa personer som bidrar i diskussioner, eventuella projekt och arbetsgrupper.

Arena Huddinge är ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, i syfte att stimulera samarbete och utveckling av gemensamma intressen.

Välkommen till Huddinges längsta utvecklingssamtal

Arena Huddinge är ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, i syfte att stimulera samarbete och utveckling av gemensamma intressen. Med engagemang och nyfikenhet utvecklar vi tillsammans ett långsiktigt samarbete som är integrerat med Huddinge kommuns vision att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Vi jobbar för att intresset för Huddinge ska fortsätta öka. Genom ett äkta engagemang i en öppen dialog mellan tjänstemän, politiker och företagare kan vi tillsammans stärka Huddinge som näringslivskommun. Vilket gynnar både din verksamhet och Huddinge i stort.

Arena Huddinge grundades 2005 som ett samarbete mellan näringslivet och Huddinge kommun. Sedan dess har intresset för Huddinge som en viktig del av Stockholmsregionen vuxit med rekordfart. Hos oss finns medlemmar representerade från olika delar av näringslivet – från kommun till storbolag, mellanstora aktörer inom diverse branscher samt mindre entreprenörer. Tillsammans har vi skapat ett viktigt och efterfrågat forum. Det är här vi gör varandra klokare!

Vi gör det möjligt för olika människor inom näringsliv, kommun och organisationer att träffas, utbyta idéer, kunskap och erfarenheter. Så vill vi bidra till förståelse, insikt och nya värden.

Vi skapar och erbjuder förutsättningar och struktur för att samla politiker, tjänstepersoner, företagare, beslutsfattare och investerare för att mötas och kraftsamla runt Huddinges utveckling.

Vi förvaltar parternas ambitioner att

 • Vara skärningspunkten mellan affärsnytta och samhällsnytta
 • Vara en plats för dialog, samtal och möten där parter är beredda att pröva nya ståndpunkter
 • Bidra till förståelse, insikt och nya värden genom att utbyta idéer, kunskap och erfarenheter
 • Bidra till Huddinge kommuns arbete för ett gott företags-, och investeringsklimat
 • Förstärka Huddinges varumärke som en av länets största kommuner och en viktig del av Stockholmsregionen
 • Förstärka relationer mellan Huddinge kommun och näringslivet

Behov av dialog och att träffas har blivit ännu viktigare. Arena Huddinges inriktning är att tillgodose detta behov genom att kunna erbjuda nya mötesplatser och bättre förutsättningar för dialog genom olika mötesformer.

Kommunen

Här är det viktigt att nå ut till fler företag på ett effektivt sätt och att dessa kontakter är relevanta och målgruppsanpassade. Omvärldsbevakning är också en nytta ur det kommunala perspektivet.

Lokala företagen

Här är det viktigt att Arena Huddinge bidrar till olika typer av möten/mötesplatser som leder till att lokala företag kan träffas och utvecklas. En verklig dialog med kommunen är ett grundläggande behov. Mötena måste ha relevans för att företag ska närvara eller engagera sig.

Investerare

Här är det viktigt att det finns ett forum för dialog där kommunen är en aktiv part. I ett sådant forum är det viktigt att få tidig information om kommunens utveckling och övergripande frågor av strategisk karaktär som rör kommunens utveckling. Hänsyn ska tas till att investerare har olika behov beroende på vad de har för projekt och under olika projektfaser.

Med utgångspunkt i våra ambitioner arbetar vi med följande fokusområden. Fokusområdena har en stark koppling till kommunens Mål och Budget, Näringslivsstrategi och parternas behov av att nå framgång genom samverkan och kraftsamling.

Förbättrad infrastruktur och markberedskap

Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg Syd och nedsänkning av Väg 226 i Flemingsberg kommer att vara i fokus. Områdena längs Spårväg Syds sträckning samt behov av verksamhetsmark kommer också att bevakas.

Samverkan mellan näringslivet och akademi/skola

Värdeskapande för människor och samhälle förutsätter kunskap och i mötet mellan näringsliv och akademi/skola hittar vi nya idéer. Vi fortsätter att utveckla samverkan inom ramen för Huddinge kommuns arbete att möjliggöra Huddinges elever i grundskola och gymnasieskola att uppleva och utveckla entreprenörskap och innovationsförmåga.

Huddinge som plats

Huddinge behöver utveckla och underhålla relationer till människor i en vidare omvärld – i Stockholmsregionen, Sverige och världen. Då behöver vi ha en tydlig och gemensam bild av Huddinge. Enligt tidigare beslut är frågan ett prioriterat område för Arena Huddinge. Under 2023 kommer vi att fortsätta ha fokus på Huddinges position i regionen och att lyfta fram det unika med Huddinges tillväxtområden och hur helheten hänger ihop.

Mötesplatser och mötesformer

Det finns ett behov av att föra dialog och nå ut till fler i hela kommunen, både etablerade företag och nystartade i olika storlekar och branscher. Behov av olika typer av mötesplatser och mötesformer för lokala företag har lyfts kontinuerligt och har blivit ännu viktigare efter pandemin. Av denna anledning kommer vi att fortsätta testa nya möteskoncept och hitta synergier med andra aktörer.

Fördjupat samtal med investerare

Samhällsplanering blir allt mer komplext. Tillsammans med Huddinge kommuns samhällsbyggnadsavdelning fortsätter vi att utveckla och etablera ett gemensamt tänk och arbetssätt kring hur dialog och samverkan med investerare och de som vill vara med och utveckla Huddinge kan förstärkas och effektiviseras. Detta arbete tar avstamp i befintliga relationer och dialogen som fastighets-, och bostadsaktörer tillsammans med Huddinge kommun har etablerat.

Samverkan inom kommun och med externa partners

Möjligheterna för samverkan med andra förvaltningar inom Huddinge kommun kommer att bevakas i syfte att stödja Huddinges arbete med ett gott företagsklimat. Eventuella samverkansmöjligheter med olika partners som till exempelvis Flemingsberg Science, Företagarna Huddinge och Nyföretagarcentrum och övriga föreningar inom kultur och idrott kommer också att bevakas.

Det som är unikt med Arena Huddinge är att det är Huddinge kommun och näringslivet TILLSAMMANS. Gemensam finansiering säkerställer genomförbarheten av våra aktiviteter. Tillsammans är vi starkare!. Våra aktiviteter har alltid sin utgångspunkt i våra fokusområdena och ska förhålla sig till nedanstående strategier.

 • Att säkerställa och öka engagemang från våra partners
 • Att merparten av våra event ska vara öppna
 • Att öka kännedom om Arena Huddinge internt och externt
 • Att skala upp den ”vi känsla” som finns
 • Att värna om våra resurser genom strategiska samarbeten

Mötesplatser, Dialogmöten, Fördjupade samtal
För att främja Huddinge kommuns tillväxtambitioner kommer vi att bevaka de olika sammanhang, ämnen och tider där dialogen och samtal behövs. Arena Huddinge tar initiativ och sammankallar till dialogmöten där aktuella frågor som är viktiga för Huddinges utveckling diskuteras. Det handlar inte minst om det omfattande arbete att förverkliga Huddinges ambitioner med bostadsbyggandet och fler arbetstillfällen såväl som att hitta synergieffekter genom dialog. Inom Arena Huddinges verksamhet har vi förutsättningar att testa nya möteskoncept.

Företagsveckan
Under Företagsveckan samlas ett antal olika event, företagsbesök och insatser med fokus på kommun, företag och näringsliv med målet att skapa ännu bättre förutsättningar för dialog med företagare i Huddinge.

Business Arena Stockholm
Arena Huddinge och Huddinge kommun tillsammans deltar som partner.

Almedalsveckan
Arena Huddinge kommer att bevaka och närvara Almedalen. Ambitionsnivån och aktiviteter bestäms i ett närsamarbete med Huddinge kommun.

God Morgon Huddinge – fyra gånger per år
Tillsammans med Huddinge kommun arrangerar Arena Huddinge fyra inspirerande och underhållande frukostmöten. Morgonsoffans gäster bjuder på kunskap och idéer i högt tempo på olika platser i Huddinge.

Vårmöte och Höstmöte

Här samlas vi två gånger per år med fokus på aktuella frågor/ämnen som är relevanta och aktuella för alla parter.

Huddinge Enterprize

Arena Huddinge är partner och arrangerar tillsammans med Huddinge kommun eventet Huddinge Enterprize, ett event som hyllar det lokala näringslivet.

Tidningen Huddinges Affärer

Arena Huddinge fortsätter sitt samarbete med Huddinge kommun och Företagarna Huddinge för att producera två nummer av tidningen Huddinges Affärer.

Arena Huddinges Riskkapitalister och Ung Företagsamhet

Arena Huddinge fortsätter att stötta elever inom Ung Företagsamhet som läser på någon av Huddinges gymnasieskolor genom att låta dem vara med under eventet Arena Huddinges Riskkapitalister. Där får företagen en chans att presentera sig för en jury och tävla om investeringar. Juryn består av kvinnor och män som driver företag och arbetat många år inom näringslivet. Riskkapitalisterna delar ut tre priser: Stora investeringen, lilla investeringen och ett specialpris. Arena Huddinges Riskkapitalister möter dessa unga företagare i samband med den lokala UF mässa Ung & Företagsam.

Styrelsearbete

Arena Huddinges styrelse ska fortsätta att arbeta strategiskt kring frågor som rör Arena Huddinges utveckling såväl som dialogen mellan näringsliv och kommun.

Ordförande

 • Markus Forsström, Skyhill

Ledamöter

 • Sara Heelge Vikmång (S), Huddinge kommun
 • Daniel Dronjak (M), Huddinge kommun
 • Camilla Broo, kommundirektör, Huddinge kommun
 • Yvonne Arentoft, IngKa Retail Centres
 • Maria Brantemark, Företagarna
 • Pernilla Boström, Flemingsberg Science
 • Hugo Dammert, Balder
 • Therese Friedman, Fabege
 • Sara Sandblom, JM Bostad
 • Eva Swede, Fri och Stark

Suppleanter

 • Bo Källström (L), Huddinge kommun
 • Annie Östlund (C), Huddinge kommun
 • Kristina Hafström, Huge Bostäder
 • Elisabeth Hoffsten, Skanska
 • Christer Holger, Samhällsbyggnadsbolaget

Adjungerade

 • Pia Forsberg, näringslivschef Huddinge kommun
 • Edward Howard, VD Arena Huddinge

Grunden i Arena Huddinges arbete är medlemmarnas engagemang i den utveckling som sker i Huddinge och södra Stockholm. Vi samarbetar också med strategiska partners, som delar våra medlemmars utvecklingsvilja.

Huddinge kommun

Arena Huddinge arbetar i nära samarbete med Huddinge kommuns näringslivsenhet. Det finns stora värden i ett väl synkroniserat arbete i de frågor vi delar. Du kan läsa mer om näringslivsenheten här. Som företagare i Huddinge kan du använda kommunens företagsportal.

Flemingsberg Science
Stiftelsen Flemingsberg Science arbetar för att Flemingsberg 2050 ska vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Vi främjar och går i bräschen för utvecklingen av kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg. Det gör vi tillsammans med akademi, näringsliv och samhälle. Arena Huddinge och Flemingsberg Science har många gemensamma intressen och en god samverkan.

Företagarna Huddinge

Företagarna Huddinge ingår i Sveriges största företagarorganisation med 60 000 företagare och vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag – i vårt närområde och i hela Sverige. 

Arena Huddinge lyfter lokala idéer och människor som gör skillnad. Varje år samlar vi ihop en jury när Arena Huddinges Riskkapitalister möter lokala UF-företag i en pitchtävling på den lokala mässan Ung & Företagsam. Vi delar också ut pris till en person som gjort något extraordinärt i Huddinges utveckling varje år, Vi kallar det Huddinges stolthet. Varje år premierar vi också en lärare i Huddinge med Arena Huddinges Entreprenörskapspris.

Det här är olika sätt för oss att uppmärksamma lokala idéer, innovatörer och eldsjälar. Människor som gör något extraordinärt i Huddinges utveckling.

Bli medlem

Välkommen som medlem i Arena Huddinge idag!

Är du och ditt företag nyinflyttat till Huddinge eller söker du efter nya kontakter inom näringslivet och kommun? Då är Arena Huddinge ett relevant forum för dig!