En hållbar utveckling förutsätter stora satsningar på infrastrukturen

En hållbar utveckling förutsätter stora satsningar på infrastrukturen

I ett remissvar till regeringen efterlyser Arena Huddinge investeringar i infrastrukturen i Huddinge och södra Stockholm.

“För att inte tappa tempot och förtroendet är det viktigt att staten står fast vid och möjliggör de avtal som tecknats inom ramen för Sverigeförhandlingen och att alla de objekt som finns med i nu gällande plan ges tillräcklig finansiering även i kommande plan som exempel Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn.”

Stockholmsregionen är inne i en spännande och positiv utveckling just nu, menar Arena Huddinges vd Edward Howard. Nu kan vi balansera regionen genom etableringar av mängder av arbetsplatser på den södra sidan av Stockholm, och då är det viktig att staten står fast vid de avtal som ingåtts och ger tillräckligt med finansering till gällande och kommande planer för infrastrukturen.

Arena Huddinge har genom Huddinge kommun tagit del av Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037 och lämnar synpunkter i ett remissvar. Detta remissvar ska ses som ett komplement till Huddinge kommuns yttrande såväl som det remissvar som Huddinge kommun lämnar inom ramen för Södertörnskommunerna.

Huddinge och Södra Stockholm växer kraftigt
Fram till år 2030 planerar Huddinge kommun för att växa kraftigt. Idag bor över 500 000 människor på Södertörn och fram till 2030 planeras för cirka 100 000 nya invånare. Huddinge kommun med fokus på de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva såväl som centrala Huddinge och Vårby växer kraftigt och kommer att bära en stor del av regionens framtida tillväxt. För att stödja denna utveckling krävs investeringar i den regionala och statliga infrastrukturen och framförallt effektiva förbindelser på tvären i södra Stockholmsregionen för att underlätta bytet mellan olika färdmedel.

Det är viktigt att hålla gällande avtal och planer
Det pågår intensiva arbeten för att utveckla Huddinge. Detta arbete sker i dialog och i nära samarbete med fastighetsägare och andra privata intressenter. Förändringar i inriktningen och prioritetsordningen för infrastrukturens utveckling innebär nya marknadssignaler som direkt påverkar kommersiella aktörers ageranden inför stora investeringar. För att inte tappa tempot och förtroendet är det viktigt att staten står fast vid och möjliggör de avtal som tecknats inom ramen för Sverigeförhandlingen och att alla de objekt som finns med i nu gällande plan ges tillräcklig finansiering även i kommande plan som exempel Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn.

Förverkligandet av RUFS 2050
För att förverkliga RUFS 2050 (Regional Utvecklingsplan för Stockholm) planeras en kraftig utveckling i Kungens kurva och Flemingsberg. En ny stadsdel i Kungens kurva detaljplaneras nu och innehåller cirka 3 500 nya bostäder, skolor, förskolor och närservice. En avgörande förutsättning för en hållbar stadsutveckling och den höga exploateringen är att den spårbundna kollektivtrafiken förstärks med Spårväg syd. Därigenom förbinds Kungens kurva med tunnelbanenätet i Skärholmen samt pendeltåget i Flemingsberg

Samtidigt sker en kraftig utveckling av den regionala stadskärnan Flemingsberg. Spårväg syd, Tvärförbindelse Södertörn och en nedsänkning av väg 226 krävs för att skapa en ny bytespunkt i Flemingsberg. För utvecklingen i Flemingsberg är bytespunkten enormt viktig ur ett stadsutvecklingsperspektiv och en förutsättning för att skapa 35 000 nya arbetsplatser. Att tillskapa 35 000 nya arbetsplatser på den södra sidan av Stockholm medför att många arbetande inte kommer att behöva arbetspendla till den norra sidan av Stockholm. Den regionala obalansen kan jämnas ut och medföra ett mer hållbart resande.

Som motorn för Sverige måste en större andel av statens investeringar för infrastruktur gå till länstransportplanerna och Stockholmsregionen.