Arena Huddinge yttrar sig om aktuella planer i Huddinge och Sverige

Arena Huddinge yttrar sig om aktuella planer i Huddinge och Sverige

I februari 2022 anordnade Arena Huddinge tillsammans med Huddinge kommun ett möte där samrådsversionen av Huddinge kommuns reviderade översiktsplan presenterades. Efter mötet lämnade näringslivet i Arena Huddinge in följande synpunkter:

  • Vi ser positivt på översiktsplanens fyra mål som gäller för vårt framtida Huddinge 2050. I samspel med de övriga målen som beskrivs är målet ett levande och växande Huddinge viktigt för att Huddinge ska kunna ta på sig leda tröjan i regionens utveckling.
  • Vi ser positivt på att näringslivsutveckling lyfts på tydligt sätt. Vi vill dock poängtera vikten av att Huddinge kommun aktivt arbetar för att det ska finnas verksamhetsmark inklusive en tydlig plan för ersättningsmark för viktiga verksamheter som inte kan kombineras med bostäder eller finnas kvar i kommunens omvandlingsområden. Förutsättningarna för att arbetstillfällen ska prioriteras och beaktas i kommunens kommande utveckling måste finnas.
  • Minskad klimatpåverkan av byggande och markanvändning är en viktig aspekt i kommunens planering framöver. Dialog med byggaktörer bör prioriteras kring en tydligare plan för hur detta mål kan konkretiseras och implementeras med hänsyn till de ambitiösa utvecklingsplaner som kommunen har.
  • Det är positivt att Huddinge nämner sin position i det globala sammanhanget dock det är viktigt att Huddinges roll i regionen såväl som Huddinges koppling till Stockholm kommuns och regionens tillväxt lyfts tydligare i översiktsplanens inledning.

Arena Huddinge kompletterar Huddinge kommuns yttrande om Sveriges nationella plan för transportinfrastrukturen

Huddinge och Södra Stockholm växer kraftigt och kommer att bära en stor del av regionens framtida tillväxt. För att stödja denna utveckling krävs investeringar i den regionala och statliga infrastrukturen och framförallt effektiva förbindelser på tvären i södra Stockholmsregionen för att underlätta bytet mellan olika färdmedel. 

Tvärförbindelse Södertörn 

Arena Huddinge ser mycket positivt på att Tvärförbindelse Södertörn ges full finansiering inom planperioden i förslaget till nationell plan och därmed kan bidra till den planerade utvecklingen i Huddinge kommun. Byggandet av Tvärförbindelse Södertörn är en prioriterad nationell angelägenhet. Det är viktigt att regeringen fattar ett positivt beslut om en full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn och att byggstarten inte skjuts på framtiden ytterligare. 

Bytespunkt Flemingsberg och nedsänkning av väg 226 

Den regionala stadskärnan Flemingsberg utvecklas kraftig. Spårväg syd, Tvärförbindelse Södertörn och en nedsänkning av väg 226 krävs för att skapa en ny bytespunkt i Flemingsberg. För utvecklingen i Flemingsberg är bytespunkten, inklusive nedsänkning av väg 226 genom Flemingsberg enormt viktig ur ett stadsutvecklingsperspektiv och en förutsättning för etableringen av på sikt 50 000 arbetsplatser och 18 500 nya bostäder inom Spårväg syds influensområde. Att tillskapa nya arbetsplatser på den södra sidan av Stockholm medför att många arbetande inte kommer att behöva arbetspendla till den norra sidan av Stockholm. Den regionala obalansen kan jämnas ut och medföra ett mer hållbart resande. Objektet bytespunkt Flemingsberg, inklusive nedsänkning av väg 226, måste därför prioriteras i antingen länsplan eller nationell plan så att utredning och planering kan påbörjas inom denna planperiod. 

Spårväg Syd 

Vi ser positivt på att Spårväg syd finns med i förslaget till nationell plan. Spårvägen är också är en förutsättning för att kunna utveckla Huddinges regionala stadskärnor och realisera en ny stadsdel i Kungens Kurva och den utvecklingen som beskrivs ovan gällande Flemingsberg.